Upplev natu­rens still­het, brotts­lig histo­ria och busiga troll på en och samma plats

VÄLKOM­MEN TILL GRÄNE GRUVA

På områ­det:

Ekomu­seum & gruvan

Gräne gruva är en del av Ekomu­seum nedre Ätra­da­len. Dagbrot­tet, skulp­tu­rerna och infor­ma­tions­skyl­tarna levan­de­gör svunna tider och glän­tar på fönst­ret till historien.

Läs mer

Vand­rings­le­der & grillplatser

Tre vari­e­rande vand­rings­le­der i skif­tande natur. Iord­nings­ställda grill­plat­ser och gratis ved. Ett tjugo­tal fika­bord utspridda som små oaser på området.

Läs mer

Troll­tor­get & trollstigen

Hitta vilse i laby­rin­ten, balan­sera på stub­bar, göm dig i stock­tun­neln och skynda dig genom däck-trol­lens gap. Häri­från utgår också Trollsti­gen – en vand­rings­led för de minsta.

Läs mer

Rhodo­dendron­par­ken

Tidi­gare en trist del av områ­det – idag förvand­lat till en blom­mande färg­klick. Strosa runt bland hund­ra­tals Rhodo­dendron-buskar förde­lade på en hand­full olika arter. Hör vatt­net porla i dammarna och slå dig ner vid borden för lite fika.

Läs mer

Polli­ne­rings­om­rå­det

Upptäck livet i sanden! Det gamla sand­ta­get är idag en iord­ning­ställd miljö för våra livsvik­tiga polli­na­tö­rer. Här trivs vild­bin, fjäri­lar, flugor, skal­bag­gar, ängs­bloms­ter, blom­mande träd och buskar. Och du 😉

Läs mer

Från istid till nutid

Områ­det kring Gräne gruva har en lång och drama­tisk histo­ria. Det hela började för nästan två miljar­der år sedan. Däref­ter har både istid och männi­skan format det land­skap vi ser idag.

Läs mer

Välkom­men till Gräne Gruva – ett fritids­om­råde i Sjuhä­rads­byg­den mellan Över­lida och Hols­ljunga i Sven­ljunga kommun. Plat­sen där det en gång i tiden bedrevs fältspats- och kvarts­brott är idag ett popu­lärt utflykts­mål för såväl närbo­ende som lång­väga besö­kare. Här vand­rar du genom ett skif­tande land­skap med intres­santa geolo­giska värden och spän­nande indu­stri­histo­ria – från urtid till idag. Gräne Gruva är en plats där frilufts­liv, rekre­a­tion, bus och lek står i fokus – uppskat­tat av både stora och små. Vandra på lederna, fika vid de utställda borden, grilla vid gruv­seg­let, leta troll i skogen eller bara stå och vila blic­ken över land­ska­pet från någon av utsikts­plat­serna. Här kommer du trivas 🙂

Områ­det

Gräne Gruva ligger mellan Borås och Ulla­red, utmed läns­väg 154. Gruv­om­rå­det är fullt av fina vand­rings­le­der, vacker natur och intres­santa plat­ser att upptäcka. Ta reda på mer om vad som finns här och planera din resa.

GÅ VIDARE

Nyhe­ter

1 månad sedan 

Gräne Gruva
Gruvans dag 2023 inled­des med invig­ning och till­hö­rande band­klipp­ning✂️I år invig­des polli­ne­rings­om­rå­det som står i den gamla grus­gro­pen. Insekts­ho­tel­let har en höjd av 12 meter och kommer förhopp­nings­vis att bidra till ännu mer växt­lig­het runt gropen och det övriga områ­det🐝Nytt för i är år också pulka­bac­ken som kan nytt­jas året om tack vare nätet som ligger i botten. Med sin höjd och tvära kurva bidrar den till ganska hög fart, så åkning sker på egen risk och vi rekom­men­de­rar att inte åka hela vägen uppi­från⛰️Vid troll­tor­get hittar ni nu också en härlig och färg­rik tavla som är en foto­för­grund där ni kan fota er som Gruve eller hans vän räven🖼️Två nya skulp­tu­rer som visar på arbe­tet i gruvan har till­kom­mit⛏️🐴I år hade vi många barn på plats. Flera av dem hade klätt ut sig till troll dagen till ära🧌På troll­tor­get var det först utdel­ning av godis och frukt och sedan målade barnen troll som de gav nya hem i skogen 🎨Vi är glada för alla som kom och gjorde oss säll­skap och ser redan fram emot nästa års Gruvans dag, den första sönda­gen i augusti 🧌  Se merSe mindre
View on Facebook

1 månad sedan 

Gräne Gruva
Tack till alla som kom och säll­ska­pade med oss idag och hjälpte till att fylla skogen med nya troll🧌  Se merSe mindre
View on Facebook

1 månad sedan 

Gräne Gruva
Idag är det Gruvans dag, en mång­å­rig tradi­tion som hålls den första sönda­gen i augusti🧌Progno­sen säger att det är uppe­håll fram till kl 15:00 vilket passar vårat schema utmärkt. Mellan kl 11–14 har vi program­punk­ter med bland annat invig­ning, troll­mål­ning mm. Gör oss gärna säll­skap 👋🏻Obs. Bild från Gruvans dag 2019, idag är det ingen blåsorkester 🎺  Se merSe mindre
View on Facebook

2 måna­der sedan 

Gräne Gruva
Att jobba i dagbrot­tet var ett mödo­samt arbete. Idag är gruvan och plat­sen runtom­kring istäl­let ett popu­lärt utflykts­mål med sin histo­ria, vand­rings­le­der, troll­torg, rodo­dendron­park, polli­ne­rings­om­råde och mycket mer🐝Att hålla efter omgiv­ningen med alla leder, rast­bord, skyl­tar, målade troll och att dess­utom vida­re­ut­veckla och skapa nya sevärd­he­ter och akti­vi­te­ter kräver också sitt arbete. Före­ningen Gräne Gruva består av flera eldsjä­lar som på olika sätt enga­ge­rar sig att under­hålla och sköta områ­det till­sam­mans med markä­ga­ren. Mer infor­ma­tion om före­ningen finns på www.granegruva.se. Där kan du också läsa om hur du blir medlem om du vill gå med i Gräne gruva före­ning.Vi ser fram emot att få berätta mer om vad vi har gjort och att träffa er på Gruvans dag om en vecka 🧌  Se merSe mindre
View on Facebook
Fler nyhe­ter på vår Facebook-sida