Upplev natu­rens still­het, brotts­lig histo­ria och troll­bus på en och samma plats

VÄLKOM­MEN TILL GRÄNE GRUVA

På områ­det:

Ekomu­seum & gruvan

Gräne gruva är en del av Ekomu­seum nedre Ätra­da­len. Dagbrot­tet, skulp­tu­rerna och infor­ma­tions­skyl­tarna levan­de­gör svunna tider och glän­tar på fönst­ret till historien.

Läs mer

Vand­rings­le­der & grillplatser

Tre vari­e­rande vand­rings­le­der i skif­tande natur. Iord­nings­ställda grill­plat­ser och gratis ved. Ett tjugo­tal fika­bord utspridda som små oaser på området.

Läs mer

Troll­tor­get & trollstigen

Hitta vilse i laby­rin­ten, balan­sera på stub­bar, göm dig i stock­tun­neln och skynda dig genom däck-trol­lens gap. Häri­från utgår också Trollsti­gen – en vand­rings­led för de minsta.

Läs mer

Rhodo­dendron­par­ken

Tidi­gare en trist del av områ­det – idag förvand­lat till en blom­mande färg­klick. Strosa runt bland hund­ra­tals Rhodo­dendron-buskar förde­lade på en hand­full olika arter. Hör vatt­net porla i dammarna och slå dig ner vid borden för lite fika.

Läs mer

Polli­ne­rings­om­rå­det

Upptäck livet i sanden! Det gamla sand­ta­get är idag en iord­ning­ställd miljö för våra livsvik­tiga polli­na­tö­rer. Här trivs vild­bin, fjäri­lar, flugor, skal­bag­gar, ängs­bloms­ter, blom­mande träd och buskar. Och du 😉

Läs mer

Från istid till nutid

Områ­det kring Gräne gruva har en lång och drama­tisk histo­ria. Det hela började för nästan två miljar­der år sedan. Däref­ter har både istid och männi­skan format det land­skap vi ser idag.

Läs mer

Välkom­men till Gräne Gruva – ett fritids­om­råde i Sjuhä­rads­byg­den mellan Över­lida och Hols­ljunga i Sven­ljunga kommun. Plat­sen där det en gång i tiden bedrevs fältspats- och kvarts­brott är idag ett popu­lärt utflykts­mål för såväl närbo­ende som lång­väga besö­kare. Här vand­rar du genom ett skif­tande land­skap med intres­santa geolo­giska värden och spän­nande indu­stri­histo­ria – från urtid till idag. Gräne Gruva är en plats där frilufts­liv, rekre­a­tion, bus och lek står i fokus – uppskat­tat av både stora och små. Vandra på lederna, fika vid de utställda borden, grilla vid gruv­seg­let, leta troll i skogen eller bara stå och vila blic­ken över land­ska­pet från någon av utsikts­plat­serna. Här kommer du trivas 🙂

Områ­det

Gräne Gruva ligger mellan Borås och Ulla­red, utmed läns­väg 154. Gruv­om­rå­det är fullt av fina vand­rings­le­der, vacker natur och intres­santa plat­ser att upptäcka. Ta reda på mer om vad som finns här och planera din resa.

GÅ VIDARE
Vi behö­ver bli fler!

Var med och förvalta Gräne Gruva för kommande gene­ra­tio­ner. Som medlem i före­ningen Gräne Gruva 1899 kan du vara med och bidra till sköt­sel, beva­rande och utveck­ling av områ­det. Det finns många sätt att bidra, utöver medlems­av­gif­ten. Har du som medlem möjlig­het att enga­gera dig aktivt med prak­tiska syss­lor är det mycket uppskattat.

Till­sam­mans arbe­tar vi för att fler kan få njuta av denna rogi­vande och intres­santa plats – nu och i framtiden.

Bli medlem

Nyhe­ter

7 dagar sedan 

Gräne Gruva
Sönda­gen den 4 augusti är det dags för Gruvans dag 🧌Vi inle­der med välkomst­tal samt körsång kl 10 innan premiä­ren för Lilla gruv­lop­pet går av stapeln 🏃‍♀️‍➡️🏃‍♂️‍➡️🏅Loppet går längs Trollsti­gen som är 800 meter.Vi har flera trev­liga program­punk­ter mellan kl 10–12 som både inne­fat­tar akti­vi­te­ter som troll­mål­ning, infor­ma­tion om före­ningen eller om klätt­ring samt fika/macka/godisutdelning. För mer infor­ma­tion se infobla­det.Övrig tid är områ­det som vanligt öppet dygnet runt.Vi hoppas att vi ses 4 augusti 😄  Se merSe mindre

2 veckor sedan 

Gräne Gruva
Några av er har säkert redan lagt märke till att en staty har kommit upp nere vid bron över maderna.Mannen som statyn före­stäl­ler är Chris­ter Johans­son, markä­gare vid Gräne gruva. Chris­ter brann för att utveckla plat­sen och att göra den till ett utflykts­mål som skulle till­tala alla åldrar. Utan Chris­ter hade Gräne gruva inte varit vad det är idag.När Chris­ter hastigt gick bort 2022 bestämde sig konst­nä­ren Mohan­nad Solai­man, Jeibool, att skapa denna skulp­tur för att hedra Chris­ter som han hade haft flera samar­be­ten med. Vi kunde inte tänka oss en bättre plats än plat­sen som under många år enga­ge­rade Chris­ter innan han lämnade oss.  Se merSe mindre

1 månad sedan 

Gräne Gruva
Det blom­mar fort­fa­rande i rhodo­dendron­par­ken, en fröjd för ögat såväl som för insekter 🐝🌸  Se merSe mindre
Läs fler nyhe­ter på Facebook