Upplev natu­rens still­het, brotts­lig histo­ria och troll­bus på en och samma plats

VÄLKOM­MEN TILL GRÄNE GRUVA

På områ­det:

Ekomu­seum & gruvan

Gräne gruva är en del av Ekomu­seum nedre Ätra­da­len. Dagbrot­tet, skulp­tu­rerna och infor­ma­tions­skyl­tarna levan­de­gör svunna tider och glän­tar på fönst­ret till historien.

Läs mer

Vand­rings­le­der & grillplatser

Tre vari­e­rande vand­rings­le­der i skif­tande natur. Iord­nings­ställda grill­plat­ser och gratis ved. Ett tjugo­tal fika­bord utspridda som små oaser på området.

Läs mer

Troll­tor­get & trollstigen

Hitta vilse i laby­rin­ten, balan­sera på stub­bar, göm dig i stock­tun­neln och skynda dig genom däck-trol­lens gap. Häri­från utgår också Trollsti­gen – en vand­rings­led för de minsta.

Läs mer

Rhodo­dendron­par­ken

Tidi­gare en trist del av områ­det – idag förvand­lat till en blom­mande färg­klick. Strosa runt bland hund­ra­tals Rhodo­dendron-buskar förde­lade på en hand­full olika arter. Hör vatt­net porla i dammarna och slå dig ner vid borden för lite fika.

Läs mer

Polli­ne­rings­om­rå­det

Upptäck livet i sanden! Det gamla sand­ta­get är idag en iord­ning­ställd miljö för våra livsvik­tiga polli­na­tö­rer. Här trivs vild­bin, fjäri­lar, flugor, skal­bag­gar, ängs­bloms­ter, blom­mande träd och buskar. Och du 😉

Läs mer

Från istid till nutid

Områ­det kring Gräne gruva har en lång och drama­tisk histo­ria. Det hela började för nästan två miljar­der år sedan. Däref­ter har både istid och männi­skan format det land­skap vi ser idag.

Läs mer

Välkom­men till Gräne Gruva – ett fritids­om­råde i Sjuhä­rads­byg­den mellan Över­lida och Hols­ljunga i Sven­ljunga kommun. Plat­sen där det en gång i tiden bedrevs fältspats- och kvarts­brott är idag ett popu­lärt utflykts­mål för såväl närbo­ende som lång­väga besö­kare. Här vand­rar du genom ett skif­tande land­skap med intres­santa geolo­giska värden och spän­nande indu­stri­histo­ria – från urtid till idag. Gräne Gruva är en plats där frilufts­liv, rekre­a­tion, bus och lek står i fokus – uppskat­tat av både stora och små. Vandra på lederna, fika vid de utställda borden, grilla vid gruv­seg­let, leta troll i skogen eller bara stå och vila blic­ken över land­ska­pet från någon av utsikts­plat­serna. Här kommer du trivas 🙂

Områ­det

Gräne Gruva ligger mellan Borås och Ulla­red, utmed läns­väg 154. Gruv­om­rå­det är fullt av fina vand­rings­le­der, vacker natur och intres­santa plat­ser att upptäcka. Ta reda på mer om vad som finns här och planera din resa.

GÅ VIDARE
Vi behö­ver bli fler!

Var med och förvalta Gräne Gruva för kommande gene­ra­tio­ner. Som medlem i före­ningen Gräne Gruva 1899 kan du vara med och bidra till sköt­sel, beva­rande och utveck­ling av områ­det. Det finns många sätt att bidra, utöver medlems­av­gif­ten. Har du som medlem möjlig­het att enga­gera dig aktivt med prak­tiska syss­lor är det mycket uppskattat.

Till­sam­mans arbe­tar vi för att fler kan få njuta av denna rogi­vande och intres­santa plats – nu och i framtiden.

Bli medlem

Nyhe­ter

3 veckor sedan 

Gräne Gruva
Under början av maj utför­des flera arbe­ten, bland annat kom flera infor­ma­tions­skyl­tar på plats.Före­ningen Gräne Gruva 1899 strä­var efter att hålla plat­sen lättill­gäng­lig för allmän­he­ten men också att sprida infor­ma­tion om såväl histo­ria från plat­sen som vad som finns där idag. I mitten av maj besökte Moga­sko­lan årskurs 5 Gräne och fick en guidad visning av plat­sen av medlem­mar från styrel­sen i Gräne gruva 1899.Om ni uppskat­tar plat­sen och vill stötta det arbete som görs så bidra gärna genom att bli medlem i före­ningen eller swisha en valfri slant🧌För att bli medlem swisha till 1234465001 och skriv din mail­a­dress i medde­lan­de­ra­den. Du kan även maila dina mail­a­dress till info@granegruva.se efter att du har swishat. Medlems­av­gif­ten är 200 kr/år.#gräne­gruva #frilufts­liv #utflyktstips #utflykts­mål #ekomu­seum #ekomu­seum­ned­reätra­da­len #indu­stri­histo­ria #kultur­arv #sjuhä­rad #västsve­rige #väst­ra­gö­ta­land #sven­ljung­atra­nemo #triv­sel­byg­den #hols­ljunga #sven­ljunga Se merSe mindre

4 måna­der sedan 

Gräne Gruva
Årsmöte före­ningen Gräne gruvaVarmt välkom­men den 7 mars från kl 17:30 till Star Trading för en kortare rund­vand­ring på före­ta­get. Kl 18:00 inleds årsmöte för ideella före­ningen Gräne Gruva 1899 följt av ett öppet styrel­se­möte som alla medlem­mar får delta på.Är du ännu inte medlem kan du Swisha medlems­av­gif­ten om 200 kr till 123–446 50 01 och skriv ”Medlem­skap” som medde­lande. Du kan också lösa medlem­skap på plats.Läs mer om medlem­skap på www.granegruva.se/organisationAnmäl ditt delta­gande på årsmö­tet till malin.bjording@startrading.com Vi behö­ver bli fler!🧌 Gruvan är helt gratis att besöka, och det är endast tack vare ideellt enga­ge­mang som den har kunnat beva­ras och utveck­las till den natur- och histo­rie­park som den är idag. Gräne Gruva 1899 är den ideella före­ningen som ansva­rar för drift och sköt­sel av områ­det kring Gräne Gruva och om vi skall kunna fort­sätta bevara områ­det behö­ver vi bli fler enga­ge­rade medlem­mar.Ta till­fäl­let i akt att på årsmö­tet att träffa styrel­sen och övriga före­nings­med­lem­mar och se hur just du kan bidra!  Se merSe mindre

6 måna­der sedan 

Gräne Gruva
Här kommer en julhäls­ning från trol­let Gruve, från ett år då vi inte hade förmå­nen att ha en vit jul ❄️God jul alle­sam­mans🧌☃️ Se merSe mindre

6 måna­der sedan 

Gräne Gruva
Ett snötäckt Gräne gruva för några veckor sen. Lika vackert vinter som sommar, höst som vår🧌  Se merSe mindre
Läs fler nyhe­ter på Facebook