Upplev natu­rens still­het, brotts­lig histo­ria och busiga troll på en och samma plats

VÄLKOM­MEN TILL GRÄNE GRUVA

Troll­tor­get &
trollstigen

Ett lek- och aktiv­tets­om­råde för…

de mindre även­ty­rarna som gillar spring, bus och balans. Utmed trollsti­gen full­kom­li­gen kryl­lar det av troll och annat knytt.

Ekomu­seum Gräne gruva

Idag är områ­det kring Gräne gruva ett popu­lärt utflyktsmål…

och en del av Ekomu­seum nedre Ätra­da­len. Men det hela började för nästan 2 miljar­der år sedan då berg­grun­den kring Hols­ljunga bildades.

Vand­rings­le­der & grillplatser

Vandra på lätta leder genom vari­e­rande natur.

Längs lederna finns små och större sevärd­he­ter värda en andhämt­ning. Iord­ning­ställda grill­plat­ser och fika­bord finns utmed lederna.

Välkom­men till Gräne Gruva – ett fritids­om­råde i Sjuhä­rads­byg­den mellan Över­lida och Hols­ljunga i Sven­ljunga kommun. Plat­sen där det en gång i tiden bedrevs fältspats- och kvarts­brott är idag ett popu­lärt utflykts­mål för såväl närbo­ende som lång­väga besö­kare. Här vand­rar du genom ett skif­tande land­skap med intres­santa geolo­giska värden och spän­nande indu­stri­histo­ria – från urtid till idag. Gräne Gruva är en plats där frilufts­liv, rekre­a­tion, bus och lek står i fokus – uppskat­tat av både stora och små. Vandra på lederna, fika vid de utställda borden, grilla vid gruv­seg­let, leta troll i skogen eller bara stå och vila blic­ken över land­ska­pet från någon av utsikts­plat­serna. Här kommer du trivas 🙂

Områ­det

Gräne Gruva ligger mellan Borås och Ulla­red, utmed läns­väg 154. Gruv­om­rå­det är fullt av fina vand­rings­le­der, vacker natur och intres­santa plat­ser att upptäcka. Ta reda på mer om vad som finns här och planera din resa.

GÅ VIDARE

Nyhe­ter

Nyhe­ter
juli 14, 2022 

Gruvans dag 2022

Sönda­gen den 7 augusti är det Gruvans dag i Gräne Gruva! Dagen kommer att bjuda… 
Nyhe­ter
juni 16, 2022 

Härlig folk­fest när Pytte­banen­le­den invigdes

Kommu­nal­råd Patrik Harrys­son och Chris­ter Johans­son invi­ger Pytte­ba­ne­le­den Hols­ljunga-Över­lida. Tisdag den 14 juni invig­des den… 
Nyhe­ter
augusti 29, 2019 

Ett av Västsve­ri­ges sju underverk?

Västar­vet har nomi­ne­rat 49 olika plat­ser i Västsve­rige till att ingå i “Västsve­ri­ges sju underverk”… 
Nyhe­ter
augusti 3, 2019 

Mord i Gräne gruva!?

Borås Tidning skri­ver om förfat­ta­ren Christina Gustavs­sons senaste bok som delvis hand­lar om ett mord… 

Rekre­a­tion och histo­ria på samma plats

Geolo­gin har lagt grun­den och gett oss en vacker plats för naturupp­le­vel­ser och rekre­a­tion. En gång i tiden ansågs plat­sen mer lämpad till att bryta fältspat och kvarts. Då vand­rade här träget arbe­tande män, kvin­nor och barn. Idag vand­rar vi bland lämning­arna och njuter av omgiv­ning­arna. Det minsta vi kan göra är att ägna en tanke åt de som gått här före oss. Därför vill vi berätta plat­sens histo­ria så dessa hjäl­tar finns kvar en stund till.

Gruvan

I gruvan bröts mellan 1899 och 1932 fältspat och kvarts. Malmen hacka­des, borra­des och delvis spräng­des ur malm­krop­parna. Kvin­nor och delvis barn…

Läs mer

Järn­vä­gen

Den smal­spå­riga järn­vä­gen mellan Limma­red och Falken­berg bygg­des succes­sivt mellan 1890-talet och de första åren av 1900-talet. Brytningen…

Läs mer

Geologi

Den omgi­vande berg­grun­den runt Gräne Gruva kallas ”Östra Segmen­tet” eller ”Ätran-terrängen”, vilket sträc­ker sig från nord­västra Skåne och Halland via…

Läs mer

Bota­nik

Pausa en stund i Rhodo­dendron­par­ken. Här kan du dofta på blom­morna och lyssna till porlande vatten. Infor­ma­tions­sida är på gång.