Upplev natu­rens still­het, brotts­lig histo­ria och troll­bus på en och samma plats

VÄLKOM­MEN TILL GRÄNE GRUVA

På områ­det:

Ekomu­seum & gruvan

Gräne gruva är en del av Ekomu­seum nedre Ätra­da­len. Dagbrot­tet, skulp­tu­rerna och infor­ma­tions­skyl­tarna levan­de­gör svunna tider och glän­tar på fönst­ret till historien.

Läs mer

Vand­rings­le­der & grillplatser

Tre vari­e­rande vand­rings­le­der i skif­tande natur. Iord­nings­ställda grill­plat­ser och gratis ved. Ett tjugo­tal fika­bord utspridda som små oaser på området.

Läs mer

Troll­tor­get & trollstigen

Hitta vilse i laby­rin­ten, balan­sera på stub­bar, göm dig i stock­tun­neln och skynda dig genom däck-trol­lens gap. Häri­från utgår också Trollsti­gen – en vand­rings­led för de minsta.

Läs mer

Rhodo­dendron­par­ken

Tidi­gare en trist del av områ­det – idag förvand­lat till en blom­mande färg­klick. Strosa runt bland hund­ra­tals Rhodo­dendron-buskar förde­lade på en hand­full olika arter. Hör vatt­net porla i dammarna och slå dig ner vid borden för lite fika.

Läs mer

Polli­ne­rings­om­rå­det

Upptäck livet i sanden! Det gamla sand­ta­get är idag en iord­ning­ställd miljö för våra livsvik­tiga polli­na­tö­rer. Här trivs vild­bin, fjäri­lar, flugor, skal­bag­gar, ängs­bloms­ter, blom­mande träd och buskar. Och du 😉

Läs mer

Från istid till nutid

Områ­det kring Gräne gruva har en lång och drama­tisk histo­ria. Det hela började för nästan två miljar­der år sedan. Däref­ter har både istid och männi­skan format det land­skap vi ser idag.

Läs mer

Välkom­men till Gräne Gruva – ett fritids­om­råde i Sjuhä­rads­byg­den mellan Över­lida och Hols­ljunga i Sven­ljunga kommun. Plat­sen där det en gång i tiden bedrevs fältspats- och kvarts­brott är idag ett popu­lärt utflykts­mål för såväl närbo­ende som lång­väga besö­kare. Här vand­rar du genom ett skif­tande land­skap med intres­santa geolo­giska värden och spän­nande indu­stri­histo­ria – från urtid till idag. Gräne Gruva är en plats där frilufts­liv, rekre­a­tion, bus och lek står i fokus – uppskat­tat av både stora och små. Vandra på lederna, fika vid de utställda borden, grilla vid gruv­seg­let, leta troll i skogen eller bara stå och vila blic­ken över land­ska­pet från någon av utsikts­plat­serna. Här kommer du trivas 🙂

Områ­det

Gräne Gruva ligger mellan Borås och Ulla­red, utmed läns­väg 154. Gruv­om­rå­det är fullt av fina vand­rings­le­der, vacker natur och intres­santa plat­ser att upptäcka. Ta reda på mer om vad som finns här och planera din resa.

GÅ VIDARE

Nyhe­ter

2 måna­der sedan 

Gräne Gruva
Här kommer en julhäls­ning från trol­let Gruve, från ett år då vi inte hade förmå­nen att ha en vit jul ❄️God jul alle­sam­mans🧌☃️ Se merSe mindre

2 måna­der sedan 

Gräne Gruva
Ett snötäckt Gräne gruva för några veckor sen. Lika vackert vinter som sommar, höst som vår🧌  Se merSe mindre

4 måna­der sedan 

Gräne Gruva
Vi går mot kallare årsti­der men förde­len med Gräne Gruva är att en utflykt dit gör sig väl oavsett årstid 🌸☀️🍁❄️En annan akti­vi­tet som passar oavsett väder, regn är möjli­gen undan­ta­get, är ju att pick­nick eller att grilla🔥 Maten smakar extra gott utom­hus och vid Gräne gruva har vi flera rast­bord både i direkt anslut­ning till gruvan och vid lederna samt murade grill­plat­ser vid seglet och troll­tor­get.#gräne­gruva #frilufts­liv #utflyktstips #utflykts­mål #ekomu­seum #ekomu­seum­ned­reätra­da­len #indu­stri­histo­ria #kultur­arv #sjuhä­rad #västsve­rige #väst­ra­gö­ta­land #sven­ljung­atra­nemo #triv­sel­byg­den #hols­ljunga #sven­ljunga Se merSe mindre

5 måna­der sedan 

Gräne Gruva
Det blev något tokigt vid förra publi­ce­ringen. Här kommer inläg­get på nytt med alla bilder🧌 Har ni sett de nya infor­ma­tions­skyl­tarna som kom upp under septem­ber? 🪧Tore och Malin har sett till att skyl­tar har kommit upp på olika delar av gruvans område för att vi på ett bättre sätt ska kunna dela med oss av infor­ma­tion om områ­det och dess histo­ria.Nu kan vi även ta del av infor­ma­tion med garan­te­rat regn­skydd under det nya taket som har målats av uthål­liga syst­rar 🎨Vi är så glada för alla som delar med sig av sin tid och arbetsin­sats och håller efter för att områ­det ska vara ett attrak­tivt och till­gäng­ligt utflykts­mål. Vill du också bidra till arbe­tet med Gräne gruva genom att bli medlem i den ideella före­ningen? För att bli medlem swisha till 1234465001 och skriva din mail­a­dress i medde­lan­de­ra­den. Du kan även maila dina mail­a­dress till info@granegruva.se efter att du har swishat. Medlems­av­gif­ten är 200 kr/person. Se merSe mindre
Läs fler nyhe­ter på Facebook
Vill du vara med?

Som medlem i före­ningen Gräne Gruva 1899 kan du vara med och bidra till sköt­sel, beva­rande och utveck­lan­det av områ­det. Genom en årlig avgift är du med och stöt­tar arbe­tet vid gruvan så att fler kan få njuta av denna rogi­vande och intres­santa plats – nu och i fram­ti­den. Vill du dess­utom vara med och arbeta fysiskt vid gruvan är det själv­klart välkommet.

Läs mer