Gräne Gruva är ett fritids­om­råde i Sjuhä­rads­byg­den mellan Över­lida och Hols­ljunga i Sven­ljunga kommun. Plat­sen har formats av den senaste isti­den som bildade ett nätverk av åsar och dödis­gro­par. Tusen­tals år senare forma­des plat­sen ytter­li­gare då det började brytas i berget, fältspat och kvarts, och spåren ser vi idag som en stort verti­kalt dagbrott.

Det finns tre vand­rings­le­der på gruv­om­rå­det: Grön (4,6 km), Blå (3,6 km), Gul (1,8 km). Dessa utgår från huvud­par­ke­ringen vid dagbrot­tet. Lederna tar dig runt i vari­e­rad natur. Här vand­rar du längs den f.d. järn­vä­gen, på bron över maderna, upp till utsik­terna, på åsryg­gar och genom reslig tall­skog med hav av mossa under trädkronorna.

Vid huvud­par­ke­ringen finns också ett stort grill­tak, grill­plat­ser, pick­nick­bord och infor­ma­tions­tav­lor. Här ligger även Troll­tor­get, vari­från Trollsti­gen utgår från, för de mindre vand­rarna. Flera rast­bord finns utmed lederna. På de mer kupe­rade parti­erna är stig­ningen begrän­sad tack vare serpen­tin­vä­gar. Detta gör lederna till­gäng­liga för barn­vag­nar och funk­tions­ned­satta. Vårt mål är att alla akti­vi­te­ter kring gruvan skall vara gratis. Därför är det fritt att använda veden som finns utplacerad.

Välkom­men till Gräne Gruva!

Områ­des­karta

Tecken­för­kla­ring

Intres­santa plat­ser (Se kartan)

DAGBROT­TET Den stora urgröp­ningen i berget är spåret efter själva sten­bryt­ningen. I gruv­dam­men kan se ”guld” glimma till.

UTLAST­NINGS­PLAT­SEN Här lasta­des stenen för trans­port ut till Pytte­ba­nan. Vagnarna drogs av hästar.

SMED­JAN Här låg en enkel smedja/värmestuga. Vid utgräv­ningar har flera fynd gjorts.

DYNA­MIT­KÄL­LA­REN Här låg den gamla dyna­mit­käl­la­ren. Tyvärr är den förstörd.

RHODO­DENDRON­PAR­KEN En rofylld plats med hund­ra­tals färg­glada rhodo­dendron, porlande vatten och kvitt­rande fåglar.

ODLINGS­RÖ­SEN Här finns spår efter gamla bosätt­ningar i form av odlingsrösen.

HÅKEBRO VATTEN­LÅS Här vänder vatt­net mellan Holsjön och Lilla Hallången och rinner alltså åt varsitt håll.

FÄXHULTS HÄLSO­KÄLLA Förr gick de boende i områ­det hit för att dricka sig friska. Idag är inte källans vatten lika inbjudande.

FÄXHULTS GROTTA Ett stort sten­block som fallit ner och skapat en liten skreva som går att gå in i.

FYND­PLATS FRÅN STEN­ÅL­DERN Här finns spår som visar att folk bodde här redan på stenåldern.

BRUNARP­SE­KEN En gammal jätteek precis intill vägen med en omkrets på 335 centimeter.

FYND­PLATS JÄRN­FRAM­STÄLL­NING Här har man funnit rester efter järn­fram­ställ­ning på 1000-talet e.Kr

OMLAST­NINGS­PLAT­SEN Unge­fär här lasta­des de häst­dragna vagnarna från gruvan om till tåg för vidare trans­port till Falken­bergs hamn.

Hitta hit

Gräne Gruva ligger mellan sjöarna Holsjön och Lilla Hallången utmed läns­väg 154 som sträc­ker sig mellan Falken­berg och Sexdrega.

RESA MED BIL – Infar­ten till gruvan är tydligt utmärkt med en Ekomu­seums-skylt. Kommer du norr­i­från passe­rar du Hols­ljunga och efter ca 7 km svänger du av till höger vid vägskyl­ten. Kommer du söder­i­från så passe­rar du Över­lida och efter ca 3,5 km svänger du väns­ter vid ovan nämnda skylt. När man svängt av från läns­vä­gen så följer man de lokala skyltarna. 
KOLLEK­TIV­TRA­FIK – Sträc­kan förbi gruvan trafi­ke­ras av buss­lin­jerna 362 (Älvse­red — Sven­ljunga) och 302 (Mjöbäck — Sven­ljunga — Lock­ryd). Kliv av vid buss­håll­plats Brunarp. Strax söder om buss­håll­plat­sen går vår gröna vand­rings­led. Häri­från är det ca 2 km att gå fram till gruvan. Sök resa på Väst­tra­fik.
GOOGLE MAPSKlicka här för att hitta till Gräne Gruva med hjälpa av Google Maps. 

Du vet väl om att det är gratis att besöka Gräne Gruva? Men om vill du vara med och bidra till fram­tida projekt kan du swisha ett bidrag till arbetet.

Uppma­ningar

På områ­det gäller alle­mans­rät­ten då marken är privat­ägd. Detta ger ju såklart stor frihet att vistas i, och uppleva, natu­ren. I tillägg till detta vill vi ändå uppmana våra besö­kare att tänka lite extra på några saker. Så att Gräne Gruva kan få fort­sätta vara en oas för så många som möjligt, så länge som möjligt.

Plocka ej sten!

Snälla låt stenarna stanna i gruvan där de hör hemma. Det är inte tillå­tet att ta med stenar häri­från. Vänli­gen kasta ej heller sten i gruvdammen.

Ridning och motorcykel

Att rida, att åka motor­cy­kel, eller fram­föra annat motor­for­don, t.ex. 4–hjuling är inte tillå­tet på vand­rings­le­derna. Detta dels av säker­hets­skäl, men även eftersom de hård­gjorda ytorna rivs upp och erode­ras efter regn­vä­der. Undan­ta­get är arbets­for­don för under­håll och till­syn samt hjälp­me­del för funktionshindrade.

Häck­nings­ti­der

Flera fågel­ar­ter häckar kring sjöarna och maderna runt gruv­om­rå­det. Vänli­gen visa ökad hänsyn under denna period. Vi kommer gå ut med extra infor­ma­tion  när områ­det är extra käns­ligt för stör­ningar under häckningstiden.