Tanken är att alla akti­vi­te­ter vid och kring Gräne Gruva skall vara gratis. Detta för att ge alla möjlig­het att uppleva den speci­ella natu­ren och värdena vid och kring gruvan. Vi vill bidra till ett ökad välbe­fin­nande och öka kunska­pen om histo­rien i områ­det. Därför har vi format ett välpla­ne­rat och välskött frilufts- och rekre­a­tions­om­råde som ger inblick i varda­gen för de som gått före. Vi ser detta som ett stort värde som gagnar såväl närbo­ende som lång­väga besökare.

Före­ningen Gräne Gruva 1899

Gräne Gruva 1899 (802525–6762) är namnet på den ideella före­ning som är tänkt att driva under­håll och utveck­ling av gruv­om­rå­det. Före­ningen har också som uppgift att mark­nads­föra och synlig­göra besöks­må­let Gräne Gruva. Före­ningen är nybil­dad och kommer att utveck­las mer fram­ö­ver. Nyfi­ken på att veta mer eller vill du bli medlem? Välkom­men att kontakta oss på info@granegruva.se

Vi är en del av:

Ekomu­seum nedre Ätra­da­len är ett museum utan väggar och tak som tar dig med på en resa i tid och rum. I Ätra­da­lens vackra naturmiljö finner du lugn och avkopp­ling till­sam­mans med en mång­fald av sevärd­he­ter att besöka. Du har möjlig­het att upptäcka 89 besöks­mål som vill ge en helhets­bild av Ätra­da­len. Välkom­men att besöka någon av alla dessa guld­korn för att hitta just ditt smult­ron­ställe. Våra hant­ver­kare och konst­nä­rer har “Knacka på öppet”. Det bety­der att de för det mesta är på plats, men inte alltid. För att vara helt säker slår du dem en signal först.

www.ekomuseum.com

NAV är en ideell allmän­nyt­tig före­ning verk­sam i Västra Göta­lands­re­gi­o­nen. Före­ning­ens ända­mål är att främja och utveckla beva­ran­det och gestal­tan­det av indu­stri­sam­häl­lets fram­växt och kultur­arv. Västra Göta­land har en rik indu­stri- och arbets­livs­hi­sto­ria som uppmärk­sam­mas, hålls vid liv och förval­tas av olika före­ningar och museer. NAV har som uppdrag från Västra Göta­lands­re­gi­o­nen att stödja och utveckla arbets­livs­mu­seer och indu­stri­hi­sto­riska föreningar.

I denna uppgift ingår att verka för en helhets­syn där arbets­liv, teknik, produk­tions­pro­ces­ser, soci­ala förhål­lan­den, folk­bild­ning, kultur, före­ta­gande, fack­ligt och poli­tiskt arbete tydlig­görs. I cent­rum står arbets­plat­ser och andra histo­riska miljöer med anknyt­ning till indu­stri, arbete, handel och kommunikation.

www.navivast.se

Samar­be­ten

  • Tekniska Museet i Stock­holm har försett oss med mate­rial om hur den radi­o­ak­tiva mine­ra­len euxe­nit från Gräne Gruva har använts.
  • Gruvan ligger mitt i den sk Triv­sel­byg­den och ett nära samar­bete sker med Trivab som samord­nar denna verksamhet.
  • En sepa­rat ideell före­ning för Gräne Gruva är under bildande, detta delvis av admi­nist­ra­tiva skäl, arbe­tet med ovanstå­ende samar­bets­part­ners kommer att fortgå oför­änd­rat. När detta är klart åter­kom­mer vi med mer information.

Finan­sie­ring

Det är många varit med och bidra­git finan­si­ellt till gruvans utveck­ling som frilufts­om­råde. En del bidrar löpande, en del bidrar till vissa projekt.

Swish

Att besöka Gräne gruva är gratis. Men om vill du vara med och bidra till fram­tida projekt kan du swisha ett bidrag till arbe­tet. Använd QR-koden eller swisha till nummer 1234465001. Vi tackar ödmju­kast för alla bidrag!