Tanken är att alla akti­vi­te­ter vid och kring Gräne Gruva skall vara gratis. Detta för att så många som möjligt ska kunna uppleva den speci­ella natu­ren och de histo­riska värdena runtom på gruv­om­rå­det. Alla oavsett person­liga förut­sätt­ningar eller funk­tions­ned­sätt­ningar skall känna sig välkomna till Gräne. Därför erbju­der vi tex gratis ved och lättill­gäng­liga leder. Vi vill bidra till ett ökad välbe­fin­nande och öka kunska­pen om histo­rien i områ­det. Därför har vi format ett välpla­ne­rat och välskött frilufts- och rekre­a­tions­om­råde som ger inblick i varda­gen för de som gått före. Vi ser detta som ett stort värde som gagnar såväl lokal­be­folk­ning som till­resta besökare.

Före­ningen Gräne Gruva 1899

Gräne Gruva 1899 är en ideell före­ning som ansva­rar för drift och sköt­sel av områ­det kring Gräne gruva. Före­ningen sköter om, vårdar och utveck­lar gruv­om­rå­det så att det är, och förblir, en plats för avkopp­ling, rekre­a­tion och akti­vi­tet. Före­ningen arbe­tar också med att mark­nads­föra och synlig­göra Gräne Gruva som besöksmål.

Före­ningen foku­se­rar också på folk­bild­ning genom att infor­mera och levan­de­göra gruv­om­rå­dets histo­ria – från istid till nutid. Det hand­lar om att lyfta kultur- och indu­stri­histo­ria men också områ­dets geologi. Att vid samlings­plat­ser och längs vand­rings­le­der berätta om histo­riska händel­ser och natur­fe­no­men som format platsen. 

Före­ningen verkar också för att gruv­om­rå­det skall vara en plats för kultu­rella akti­vi­te­ter för såväl barn som vuxna. Alla är välkomna som medlem i före­ningen oavsett ålder och bakgrund. Före­ningen är emot all form av diskriminering.

Vill du bli medlem i före­ningen Gräne Gruva 1899? Var med och bidra till sköt­sel, beva­rande och utveck­lan­det av områ­det. Genom en årlig avgift är du med och stöt­tar arbe­tet vid gruvan så att fler kan få njuta av denna rogi­vande och intres­santa plats – nu och i fram­ti­den. Vill du dess­utom vara med och arbeta fysiskt vid gruvan är det själv­klart välkommet.

Bli medlem!
Medlems­av­gif­ten är 200 SEK/år. Bli medlem genom att Swisha medlems­av­gif­ten till 123–446 50 01 eller skanna QR-koden direkt i Swish-appen. Skriv “Medlems­skap” som meddelande.
Har du frågor? Kontakta oss på info@granegruva.se
Tack för ditt stöd och engagemang!
Med vänlig häls­ning, Styrelsen
Gräne Gruva 1899, ideell före­ning. Org. nr: 802525–6762

Vi är en del av:

Ekomu­seum nedre Ätra­da­len är ett museum utan väggar och tak som tar dig med på en resa i tid och rum. I Ätra­da­lens vackra naturmiljö finner du lugn och avkopp­ling till­sam­mans med en mång­fald av sevärd­he­ter att besöka. Du har möjlig­het att upptäcka 89 besöks­mål som vill ge en helhets­bild av Ätra­da­len. Välkom­men att besöka någon av alla dessa guld­korn för att hitta just ditt smult­ron­ställe. Våra hant­ver­kare och konst­nä­rer har “Knacka på öppet”. Det bety­der att de för det mesta är på plats, men inte alltid. För att vara helt säker slår du dem en signal först.

www.ekomuseum.com

NAV är en ideell allmän­nyt­tig före­ning verk­sam i Västra Göta­lands­re­gi­o­nen. Före­ning­ens ända­mål är att främja och utveckla beva­ran­det och gestal­tan­det av indu­stri­sam­häl­lets fram­växt och kultur­arv. Västra Göta­land har en rik indu­stri- och arbets­livs­hi­sto­ria som uppmärk­sam­mas, hålls vid liv och förval­tas av olika före­ningar och museer. NAV har som uppdrag från Västra Göta­lands­re­gi­o­nen att stödja och utveckla arbets­livs­mu­seer och indu­stri­hi­sto­riska föreningar.

I denna uppgift ingår att verka för en helhets­syn där arbets­liv, teknik, produk­tions­pro­ces­ser, soci­ala förhål­lan­den, folk­bild­ning, kultur, före­ta­gande, fack­ligt och poli­tiskt arbete tydlig­görs. I cent­rum står arbets­plat­ser och andra histo­riska miljöer med anknyt­ning till indu­stri, arbete, handel och kommunikation.

www.navivast.se

Guid­ning

I mån av till­gäng­lig­het från våra ideella kraf­ter kan vi erbjuda guid­ning av områ­det mot ett bidrag till före­ningen. Kontakta info@granegruva.se för mer information.

Samar­be­ten

  • Tekniska Museet i Stock­holm har försett oss med mate­rial om hur den radi­o­ak­tiva mine­ra­len euxe­nit från Gräne Gruva har använts.
  • Gruvan ligger mitt i den sk Triv­sel­byg­den och ett nära samar­bete sker med Trivab som samord­nar denna verksamhet.
  • En sepa­rat ideell före­ning för Gräne Gruva är under bildande, detta delvis av admi­nist­ra­tiva skäl, arbe­tet med ovanstå­ende samar­bets­part­ners kommer att fortgå oför­änd­rat. När detta är klart åter­kom­mer vi med mer information.

Finan­sie­ring

Det är många varit med och bidra­git finan­si­ellt till gruvans utveck­ling som frilufts­om­råde. En del bidrar löpande, en del bidrar till vissa projekt.

Swish

Att besöka Gräne gruva är gratis. Men om vill du vara med och bidra till fram­tida projekt kan du swisha ett bidrag till arbe­tet. Använd QR-koden eller swisha till nummer 1234465001. Vi tackar ödmju­kast för alla bidrag! 

Länkar till andra sidor som hand­lar om Gräne Gruva: