Vand­rings­le­der & grillplatser

Vari­e­rande vand­ring och still­sam rekre­a­tion i skif­tande natur

Sten­dam­met har lagt sig sedan länge och idag är plat­sen ett omtyckt frilufts- och rekre­a­tions­om­råde med flera fina vand­rings­le­der. Här kan du gå in i dagbrot­tet vars skim­rande berg­väg­gar vitt­nar om mödo­samt arbete. Här finns ovan­ligt tydliga spår efter senaste isti­den med ett nätverk av getryg­gar och dödis­gro­par som breder ut sig. Vand­rings­le­derna sträc­ker sig genom trolsk gran­skog, över mader, upp över klin­tar och ovanpå åsar. På prepa­re­rade stigar och iord­ning­ställda skogs­vä­gar går du genom ett skif­tande och kupe­rat landskap.

På områ­det finns tre längre vand­rings­le­der och en kortare för de mindre (Trollsti­gen). Utmed lederna finns infor­ma­tions­skyl­tar, som berät­tar om områ­det, och små sevärd­he­ter. Lederna är dragna genom vari­e­rad kupe­rad natur med syfte att skapa förut­sätt­ningar för rogi­vande naturupp­le­vel­ser men också lyfta fram de geolo­giska före­te­el­serna och indu­stri­hi­sto­riska minnena på platsen. 

Lederna är lätta att gå och under­la­get är väl prepa­re­rat och under­hål­let. Barn­vagn och rull­stol tar sig fram fint, men tänk på att det kan vara ganska kupe­rat på sina ställen. 

Grill­plat­ser & fikabord

Ingen akti­vi­tet utan paus 🙂 Därför finns det flera grill­plat­ser kring huvud­par­ke­ringen. Vid det stora gruv­seg­let finns ett par styc­ken samt ett mindre vedför­råd. Inne under gruv­seg­let finns flera fika­bord och gott om plats med skydd mot väder och vind. Uppe vid Troll­tor­get finns fler fika­bord och ytter­li­gare grill­plat­ser. Här finns också ett större vedför­råd. På getryg­gen, rull­stenså­sen, bakom gruv­seg­let finns också flera fika­bord och grill­plat­ser med utsikt över parkeringen.

På områ­det och längs vand­rings­le­derna finns ett tjugo­tal fika­bord utpla­ce­rade på väl utvalda plat­ser. Varför inte fika på toppen med utsikt över sjön Lilla Hallången, mitt i ett istids­land­skap, vid Rhodo­dendron­par­ken eller ute på udden vid maderna.

Topp­le­den

Gul – 1,8 km

Den gula leden är 1800 meter och leder till toppen av berget där man har en vacker utsikt över sjön Lilla Hallången. Flera rast­bord finns och stig­ningen är begrän­sad genom serpen­tin­vä­gar så leden är lämp­lig för barn­vagn och funk­tions­ned­satta. Bra att veta: sydsi­dan är något brantare.

Järn­vägs­le­den

Blå – 3,6 km

Den blå vand­rings­le­den är 3600 meter och går via bron över maderna och den första kilo­me­tern speg­lar hur malmen forsla­des från gruvan ut till stick­spå­ret. Vidare passe­rar den ett natur­skönt ekbe­stånd, går på getryg­gar och förbi dödis­gro­par som speg­lar inlandsi­sen påver­kan på områ­det. Förbi vatten­de­la­ren mellan Ätran och Viskan och till­baka till gruvan. Även denna led är lämpad för barn­vag­nar och funk­tions­ned­satta. Utmed leden finns det ett rastbord.

Geolo­gi­le­den

Grön – 4,2 km

Den gröna leden sträc­ker sig över 4200 meter. Här vand­rar du upp på höjderna i den norra delen av områ­det, med fin utsikt, för att gå vidare genom ett geolo­giskt intres­sant land­skap. När du kommer ner från berget passe­rar du den lilla lilla badstran­den i Holsjöns södra vik. Vidare går leden förbi det som en gång var Fäxhults hälso­källa mot passa­gen vid det vi kallar Fäxhults grotta. Här vand­rar du precis intill den mäktiga berg­väg­gen. Leden fort­sät­ter över getryg­garna (en sorts rull­stensås) genom ett myrlik­nande land­skap med dödis­gro­par här och var. En fin och vari­e­rande vand­ring värd varenda minut.

Trollsti­gen

Orange – ca 800 m

Trollsti­gen börjar vid Troll­tor­get och är ca 800 meter lång. Trollsti­gen full­kom­li­gen kryl­lar av troll och annat jox. Runtom i skogen håller de nyfikna trol­len koll på oss. Om du tittar noga och letar ordent­ligt så ser du dem. Vissa avslö­jar sig på direk­ten med sina stora ögon. Men alla är inte lika lätta att få syn på. Hur många troll kan du hitta? Utmana dina vänner eller syskon. Eller räkna till­sam­mans. Trollsti­gen är lätt att gå med barn­vagn eller rullstol.

Läs mer