Vandra genom vacker natur på trev­liga stigar

Vand­rings­le­derna går längs prepa­re­rade stigar och skogs­vä­gar och är lätta att gå. Barn­vag­nar och rull­sto­lar tar sig fram på de flesta stäl­len. Vissa stig­ningar kan vara rätt branta. Utmed lederna finns fika­bord, infor­ma­tions­tav­lor och små sevärd­he­ter. Gemen­samt för alla leder är att de går genom vacker och vari­e­rad natur. Missa inte bron över maderna, Fäxhults grotta och utsiktsplatserna!

Topp­le­den

Gul – 1,8 km

Den gula leden är 1800 meter och leder till toppen av berget där man har en vacker utsikt över sjön Lilla Hallången. Flera rast­bord finns och stig­ningen är begrän­sad genom serpen­tin­vä­gar så leden är lämp­lig för barn­vagn och funk­tions­ned­satta. Bra att veta: sydsi­dan är något brantare.

Järn­vägs­le­den

Blå – 3,6 km

Den blå vand­rings­le­den är 3600 meter och går via bron över maderna och den första kilo­me­tern speg­lar hur malmen forsla­des från gruvan ut till stick­spå­ret. Vidare passe­rar den ett natur­skönt ekbe­stånd, går på getryg­gar och förbi dödis­gro­par som speg­lar inlandsi­sen påver­kan på områ­det. Förbi vatten­de­la­ren mellan Ätran och Viskan och till­baka till gruvan. Även denna led är lämpad för barn­vag­nar och funk­tions­ned­satta. Utmed leden finns det ett rastbord.

Geolo­gi­le­den

Grön – 4,2 km

Den gröna leden sträc­ker sig över 4200 meter. Här vand­rar du upp på höjderna i den norra delen av områ­det, med fin utsikt, för att gå vidare genom ett geolo­giskt intres­sant land­skap. När du kommer ner från berget passe­rar du den lilla lilla badstran­den i Holsjöns södra vik. Vidare går leden förbi det som en gång var Fäxhults hälso­källa mot passa­gen vid det vi kallar Fäxhults grotta. Här vand­rar du precis intill den mäktiga berg­väg­gen. Leden fort­sät­ter över getryg­garna (en sorts rull­stensås) genom ett myrlik­nande land­skap med dödis­gro­par här och var. En fin och vari­e­rande vand­ring värd varenda minut.

Trollsti­gen

Orange – ca 800 m

Trollsti­gen börjar vid Troll­tor­get och är ca 800 meter lång. Trollsti­gen full­kom­li­gen kryl­lar av troll och annat jox. Runtom i skogen håller de nyfikna trol­len koll på oss. Om du tittar noga och letar ordent­ligt så ser du dem. Vissa avslö­jar sig på direk­ten med sina stora ögon. Men alla är inte lika lätta att få syn på. Hur många troll kan du hitta? Utmana dina vänner eller syskon. Eller räkna till­sam­mans. Trollsti­gen är lätt att gå med barn­vagn eller rullstol.

Läs mer