Gräne Gruva är helt gratis att besöka, och det är endast tack vare ideellt enga­ge­mang som den har kunnat beva­ras och utveck­las till den natur- och histo­rie­park som den är idag. Gräne Gruva 1899 är den ideella före­ningen som ansva­rar för drift och sköt­sel av områ­det kring Gräne gruva. Före­ningen sköter om, vårdar och utveck­lar gruv­om­rå­det så att det är, och förblir, en plats för avkopp­ling, rekre­a­tion och akti­vi­tet. Före­ningen arbe­tar också med att mark­nads­föra och synlig­göra Gräne Gruva som besöksmål.

Vi behö­ver bli fler medlem­mar för att fort­sätta bevara och utveckla områ­det! Genom en årlig avgift är du med och stöt­tar arbe­tet vid gruvan så att fler kan få njuta av denna rogi­vande och intres­santa plats – nu och i framtiden.

Om du har möjlig­het att enga­gera dig aktivt är du själv­klart mer än välkom­men! Det finns många sätt du kan vara med att bidra. Som ett popu­lärt utflykts­mål behö­ver områ­det regel­bun­det under­hål­las. Du kan hjälpa till att röja sly, rensa ogräs eller under­hålla vand­rings­le­der. Om du är intres­se­rad av histo­ria kan du hjälpa till att hålla guidade turer på områ­det. Före­ningen arran­ge­rar årli­gen Gruvans dag den första sönda­gen i augusti som du kan hjälpa till att planera och genomföra.

Genom att enga­gera dig i före­ningen kan du bidra till att säker­ställa att gruvan finns kvar för fram­tida gene­ra­tio­ner. Tack för ditt stöd!

Bli medlem!
Medlems­av­gif­ten är 200 SEK/år. Bli medlem genom att Swisha medlems­av­gif­ten till 123–446 50 01 eller skanna QR-koden direkt i Swish-appen. Skriv “Medlems­skap” som meddelande.
Har du frågor? Kontakta oss på info@granegruva.se
Tack för ditt stöd och engagemang!
Med vänlig häls­ning, Styrelsen
Gräne Gruva 1899, ideell före­ning. Org. nr: 802525–6762