Kort om geolo­gin och mine­ralo­gin vid och i Gräne Gruva av Andreas Karls­son Natur­hi­sto­riska Riksmuseet

Den omgi­vande berg­grun­den runt Gräne Gruva kallas ”Östra Segmen­tet” eller ”Ätran-terrängen”, vilket sträc­ker sig från nord­västra Skåne och Halland via västra Småland och Väster­göt­land upp till Värm­land består till stor del av ca 1700 miljo­ner år gamla förg­nej­sade TMB-grani­ter (Trans­kan­di­na­viska magma­tiska bältet).

Grani­terna bilda­des genom kolli­sion mellan den äldre jord­skor­pan i nord­öst med en öbåge i sydväst (motsva­rande nuva­rande Indo­ne­sien). Dessa grani­ter har sanno­likt blivit kraf­tigt förg­nej­sad vid minst 2 till­fäl­len. Första gången vid ca 1400 miljo­ner år sedan under det vi kallar hallandisk oroge­nes (bergs­ked­je­bild­ning) och sedan igen under den sveco­nor­ve­giska oroge­ne­sen för ca 950 miljo­ner år sedan.

Det är i samband med den sista oroge­ne­sen som vi tror att delar av den under jord­skor­pan smälte och bildade den magma som sedan trängde högre upp i jord­skor­pan och kris­tal­li­se­rade som den pegma­tit som nu utgör Gräne Gruva.