Den smal­spå­riga järn­vä­gen (891 mm) mellan Limma­red och Falken­berg bygg­des succes­sivt mellan 1890-talet och de första åren av 1900-talet. Sträck­ningen fick namnet Pytte­ba­nan. Bryt­ningen av malmen i gruvan star­tade 1899.

Vi tror att malmen i början frak­ta­des med pråm ner till Över­lida. 1904 bygg­des ett stick­spår vid Brunarps station som sas leda ner till Gräne Gruva, se karta från 1907 längre ned i texten. Malm­vag­narna drogs med häst från gruvan upp till stick­spå­ret. Järn­vä­gen ner till gruvan var endast 600 mm och det är oklart om denna bygg­des och bekosta­des av Falken­bergs Järn­vägs Aktie­bo­lag. Det är dock klart att järn­vä­gen till gruvan använ­des fram till sjöhöj­ningen 1921 då malmen åter­i­gen började frak­tas på pråm. Rälsen låg emel­ler­tid kvar en bit in på 40 talet.

Bron över maden

Det finns lite olika uppgif­ter om när malmen forsla­des på pråm respek­tive över järn­vägs­bron. med de häst­dragna vagnarna fram till den smal­spå­riga Pytte­ba­nan (891 mm) mellan Limma­red-Falken­berg. Just nu skri­ver vi histo­rien enligt nedan, men den kommer förmod­li­gen både att komplet­te­ras och revideras.

Bryt­ningen av fältspa­ten i gruvan sägs ha påbör­jats i slutet av 1800-talet och star­tå­ret sätts till 1899. Den första tiden forsla­des malmen med pråm över sjön Hallången till stran­den väster om Halla Textil i Över­lida. 1904 anlade Falken­bergs Järn­vägs Aktie­bo­lag ett stick­spår till gruvan, söder om Brunarps station. Det är oklart om detta spår ledde ända fram till gruvan eller om det bara var ett stick­spår för omlast­ning av malmen. Som järn­vä­gen ner till gruvan är känd idag så var spår­bred­den 600 mm.

1921 bygg­des en damm vid Halla Indu­stri i Över­lida och det skedde en sjöhöj­ning med ca 150 cm. Däref­ter gick järn­vägs­bron över maderna inte att använda. Man byggde då en ny pråm för att åter­i­gen frakta malmen ner till Över­lida, för att där lastas på järn­vä­gen till Falken­berg och sedan med båt till Tyskland. Bryt­ningen och trans­por­terna upphörde 1932.

Malm­vag­narna

Här lasta­des vagnarna med finhac­kad malm för att dras av hästar ca två kilo­me­ter upp till ett stick­spår som anslöt till den smal­spå­riga järn­vä­gen som gick mellan Limma­reds glas­bruk och hamnen i Falken­berg. Malmen lasta­des om vid stick­spå­ret till större vagnar och trans­por­te­ra­des sedan ner till Falken­berg. Däri­från skep­pa­des den med båt till Tyskland där den använ­des för porslinstillverkning.

Till höger är en karta från 1907 där man ser sträck­ningen fram till gruvan, där vagnarna drogs med häst. Det är lite oklart hur länge omlast­nings­spå­ret fanns kvar, vi fors­kar vidare kring detta. Pytte­ba­nan mellan Limma­red och Falken­berg lades ner i etap­per. Sträc­kan Axel­fors-Älvse­red revs slut­li­gen 1961. Stora delar av banval­len finns kvar, men just vid anslut­ningen för gruvan går nu väg 154.