Den gamla järn­vä­gen mellan Limma­red och Falken­berg bygg­des succes­sivt mellan 1890-talet och de första åren av 1900-talet. Sträck­ningen fick namnet Pytte­ba­nan. Bryt­ningen av malmen i gruvan star­tade 1899.

Det finns flera teorier om hur järn­vä­gen fick smek­nam­net “Pytte­ba­nan”. En av dem tros vara att namnet kommer från att det var en liten smal­spå­rig (891 mm) järn­väg, till skill­nad mot de normal­spå­riga järn­vä­garna. En annan tanke är att namnet kommer från att det lilla tåget såg ut som en “pytta” (höna på halländska) med sina kyck­lingar (vagnar) i rad efter sig när det sakta tuffade fram över fälten.

Idag har delar av sträck­ningen blivit cykel­led med många vackra plat­ser att pausa vid längs vägen. Sträck­ningen mellan Hols­ljunga och Över­lida blev klar 2022. Denna delen går genom skogen från Hols­ljunga och passe­rar den trev­liga rast­plat­sen vid den gamla bron. Här finns fika­bord och en gammal dres­sin uppställd. Efter ytter­li­gare en bit cyklar man över läns­väg 152 och passe­rar gruv­om­rå­dets ytter­kant. Här kan en passa på att ta sig in till gruvan för att ta del av histo­ri­ken på plat­sen. Sista sträc­kan ner mot Över­lida går delvis precis intill sjön Lilla Hallången.

Alla sträc­kor skall vara klara till 2025, se karta. Då kan en cykla från Limma­red till Falken­berg genom vacker natur och histo­riska marker.

Läs mer